Khi vận động tranh cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14, tôi đã có một bài phát biểu về cương lĩnh hành động nếu trở thành người đại diện cho nhân dân tỉnh An Giang. Gần ba năm qua, tôi đã cố gắng thực hiện những lời hứa trong cương lĩnh: phát triển mổ tim tại tỉnh nhà, tầm soát bệnh tật của trẻ sơ sinh ngay khi chào đời, hay các chương trình từ thiện, an sinh xã hội… Tuy nhiên có một lời hứa mà tôi không thể thực hiện được, đó là tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp Quốc hội.
Continue Reading…

(0)